ParijsPlus

...Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

Font Size

Cpanel

 

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leggen wij – de stichting Nederlandse vrienden van de kerk van Parijs – uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacy beleid stichting Nederlandse vrienden van de kerk van Parijs

 

De stichting Nederlandse vrienden van de kerk van Parijs is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Door middel van brieven en e-mails sturen wij informatie naar (potentiële) donateurs. Daarvoor maken wij gebruik van persoonsgegevens.

 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij door middel van deze privacy verklaring;

  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;

  • Uw gegevens niet doorgeven aan anderen voor commerciële doeleinden;

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;

  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het secretariaat van de stichting.

 

Persoonsgegevens

 

Van onze donateurs verwerken wij de uitsluitend de persoonsgegevens die wij via de bankafschriften doorkrijgen: naam en bankrekeningnummer. Van donateurs die al langer in ons bestand bekend zijn hebben wij soms ook adresgegevens.

 

Om de kring van donateurs van de stichting te vergroten maken wij gebruik van vrij toegankelijke informatie uit kerkelijke jaarboeken: adressen van kerkelijke diaconieën.

 

Doeleinden

 

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  • Om met (potentiële) donateurs te communiceren door middel van het versturen van nieuws, bedank- en/of herinneringsbrieven;

  • Om donateurs te bedanken voor een gedane gift, door middel van het overmaken van een minimale retourgift, onder vermelding van de omschrijving “Hartelijk dank voor uw gift”.

 

Verstrekking aan derden

 

De persoonsgegevens van (potentiële) donateurs zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo is het mogelijk dat Justitie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Ook zou de Belastingdienst gegevens bij ons op kunnen vragen. In deze gevallen zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Omdat de Belastingdienst tot maximaal 7 jaar terug gegevens kan opvragen, is dat de uiterste termijn dat persoonsgegevens bewaard kunnen blijven.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Indien nodig of gewenst kunnen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Via het secretariaat van de stichting kunt u inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben, deze laten wijzigen, of verwijderen. De contactgegevens van het secretariaat vindt u elders op deze Website.

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om bij een schriftelijk verzoek, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Uw pasfoto en BSN dient u af te schermen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet juist verwerken, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Nieuwsbrief PARIJS PLUS

Per tertaal (eens in de 4 maanden) worden de gevers van het vorige keer in dat tertaal herinnerd aan hun gift en ontvangen ook de Nieuwsbrief. 

In de Nieuwsbrief wordt uitgelegd Wie wij zijn en waarvoor het team zich inzeteen woord van de (vice)voorzittereen bericht van de penningmeester en als laatste de toeristische tips in en rondom Parijs.  

 

Nieuwsbrief 2016

ANBI

Naam van de instelling : Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs
RSIN/fiscaal nummer ANBI : 8036 40 319
Doelstelling De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft ten doel het op vrijwillige basis financieel ondersteunen van de kerk: Association Cultuelle de l'Eglise Réformée Néerlandaise (ERN) à Paris, ofwel de Nederlandse Kerk van Parijs.
Hoofdlijnen van het beleidsplan De stichting zal jaarlijks uitkeren, voor zover het vermogen van de stichting toereikend is, het jaarlijks tekort van de jaarrekening van de ERN te Parijs, met dien verstande dat laatstgenoemde zich voldoende heeft ingespannen om eigen inkomsten te verkrijgen,
Naam en fucntie van bestuurders Zie pagina Bestuur en Financiën
Beloningsbeleid n.v.t.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten Jaarverslag 201120122013 en 2014 van de secretaris, en zie verder onder 'Actueel'
Financiele verantwoording Financieel Jaarverslag 20122013 en 2014 en zie verder onder 'Actueel'

 

Subcategorieën

Actueel

 

De exploitatieoverzichten van 2012 t/m 2018 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

De jaarverslagen 2011 t/m 2016 kunt u nu nalezen op onze website.

Lees meer...

 

Geldactie Lever uw oude valuta in en steun zo Parijs Plus

Lees meer...
U bevindt zich hier: Een springlevende kerk in Parijs parijsplus

Privacyverklaring